Zoti urrdhëron të heqim këpucët kur të hyjmë në faltore, qoftë Xhami ose Kishë !

Tregon se një herë kishte marrë me vehte një grup të krishterësh dhe jehudësh, e që së bashku kishin vizituar një xhami në Dubran të Afrikës së Jugut. Me të hyrë në xhami, Dedat hoqi këpucët e tij dhe urrdhëroi që të njejtrën gjë ta bënin edhe ata që e pasonin.

Disa u bënë kureshtarë të dijnë se pse duhet hequr këpucët kur të hyjnë në xhami. Dedat ju tha që një gjë të këtillë e kërkon Kurani por edhe Bibla, por që ju nuk e praktikoni. Ato shikuan njëri tjetrin me habi kur përmendi Biblën. Më pas Dedat citoi një ajet nga Kurani dhe Bibla:

“Kur arriti te zjarri, një zë e thirri: “O Musa! Në të vërtetë, Unë jam Zoti yt! Prandaj, hiqi nallanet, sepse ndodhesh në luginën e shenjtë të Tuvasë.” Taha 11,12. Kuran.

Ndërsa në Bibël,  Ekzodi 3,5 thuhet „Mos u afro këtu, hiq sandallet nga këmbët sepse vendi ku ndodhësh është vend i shenjtë“.

Më pas ai kërkon falje nga grupi për të marrë abdest me qëllim të falë namazin e kohës. Disa fytyra të tyre dëshironin sqarim se ose duhet marë abdest, të lash disa gjymtyrë të caktuara, para faljes. Pasi mori abdest Dedat u tha të pranishmëve: „Neve për çështjen e pastrimit kemi ajetin Kuranor në të cilin All-llahu xh.sh. na urrdhëron të pastrohemi para se të falemi.“  Zot All llahu „O ju që keni besuar, kur të ngiheni për të latë namaz, lani duart tuaja deri në buril, fytyrat, kokën dhe këmbët tuaja deri në dyje. Nëse jeni të papastër atëherë pastrahuni.“ (Kuran).

Ju e keni lëtë pas dore këtë praktikë edhe pse e njejta urdhërohet nga Zoti edhe në Bibël dhe më pas citoi: „Dhe me këtë ujë Moisiu, Aaroni  dhe bijtë e tij lanë duartë dhe këmbët, kur hynin në çadrën e mbledhjes dhe kur ti afrohesh altarit ata laheshin, ashtu si e kishte urrdhëtuar Zoti Moisiun“ (Ekzodi 40: 31-32)

Më pas u afruan të një grup njerrëzish që faleshin dhe ai Dedat filloi të sqaroj lëvizjen që muslimanët e kryejnë në namaz, por më interesante për ta ishte momenti kur besimtarët bien në sexhde:

Sexhdja është një urdhëresë nga All llahu dhul xhelal. Në Kuran thuhet: „Ve kulna ja Ademu, vesxhudu….“ „Dhe i thamë O Adem bjer në sexhde ….“  Të krishterët nuk e praktikojnë sexhden edhe pse në Librin e tyre janë urrdhëruar për këtë. Në këtë rast Dedat citoi një pjesë nga Zanafilla:  „Atëherë Abrahami përuli fytyrën në tokë dhe Perëndia i foli“ (Zanafilla 17: 3)

Kush ishte Ahmed Dedat? I lindur në vitin 1918 në Bonbay Indi, jetoi duke thirur njerëzit në Islam, ishte njohës shumë i mirë i fesë  islame , krishtere dhe asaj hebreje. Vdiq më vitin 2005 më moshën 87 vjeçare. Ka qenë orator, shkrimtar dhe publicist. All-llahu e shpërbleftë me të mira në botën tjetër.

/i.a./

345 thoughts on “Zoti urrdhëron të heqim këpucët kur të hyjmë në faltore, qoftë Xhami ose Kishë !

Comments are closed.