Një sunnet i neglizhuar!

Rënia në sexhde pasi imami ka vendosur ballin/fytyren në tokë, është një sunet i neglizhuar në të shumtën e rasteve nga xhematet tona.

“Sahabet faleshin me të Dërguarin e Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem dhe kur ai shkonte në ruku ata shkonin (binin) në ruku. Dhe kur (ai Muhammedi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem thoshte “semiAllahu limen hamideh” ata vazhdonin të qendronin në këmbë derisa ta shihnin atë (Profetin alejhis-selam) që e kishte vendosur fytyren e tij, (në një transmetin tjeter ballin e tij) në tokë. Pastaj e pasonin atë (binin ne sexhde).”

Es-Silsiletus-Sahihah (6/225)
Unejs Sheme

648 thoughts on “Një sunnet i neglizhuar!

Comments are closed.