Thotë Xhibrili (alejhi selam)”Kisha frigë se mos ia pranon lutjen All llahu!”

Historia Musa-ut (alehi selam), është nga historitë e para islame, që kam ndëgjuar në odat e burave, nga pleqtë e familjes. Më ka pëlqyer shumë pjesa me Hidrin (alehi selam) dhe tri regimet që ndërlidhet me atë. Më vonë pas shumë vitesh, kur Historia e Profetit Musa (alehi selam), u bë një ndodhi që duhej ta mësoja patjetër, nëse do doja të shpëtoj nga qortimi i profesor Neredini Ahmedit, (All ahu e mëshiroftë), mësova dhe detaje tjera.
 
Do i bie shkurt, pasi shumë miq më kritikojnë se shkruaj gjatë 🙂! Në momentet e fundit tek sa Musa (alehi selam), po kalonte me vështirësi Detin e Kuq, së bashku me popullin e tij, edhe Firauni i etur për vrasje, u fut në ngushticën për të kaluar në anën tjetër. Por këtë mundësi shpëtimi All llahu e kishte porositur vetëm për besimtarët. Siç dihet, Musa (alehi selam) me popullin e tij, kalon në anën tjetër, ndërsa Faraoni bashkë me ushtrinë e vet, mbytet në Det. Këtu kam veçuar dy gjëra:
 
E para ka të bëj me dy ajete kuranaore ku All llahu xh.sh. thotë “… kur po mbytej, (Faraoni) tha: “Besoj se s’ka zot tjetër përveç Atij që i besojnë bijtë e Izraelit, dhe unë jam ndër myslimanët.” Por Faraon-it nuk iu pranua pendimi, pasi ishte në çastet kur po vdisje. Zoti i lartësuar iu përgjigj: “Vallë, tani (po beson), ndërkohë që më parë ishe i padëgjueshëm dhe ngatërrestar?! Sot do të shpëtojmë vetëm trupin tënd, që të bëhesh mësim për ata që vijnë pas teje.” Por, në të vërtetë, shumica e njerëzve nuk ua vënë veshin shenjave Tona.” (Junus, 90-92)
Trupi i Faraonit, i cili u mbyt në Det, edhe sot e kësaj dite gjendet në Muesun e Kairos në Egjipt. Në vitin 1976 u dërgua në Francë për një egzaminim, e më pas në vitin 1981 u rikthye përsëri në Egjipt. Sipas egjiptologëve dhe historianvë të fesë, mundësitë janë shumë të mëdha që trupi i Faraonit Ramses, të jetë ai për të cilin Zoti flet në ndodhinë me Musa-un (alejhi selam). Kjo ndodhi vazhdon të mbetet një mrekulli në vehte për ata që logjikojnë, e që vërteton fjalën e All llahut të shpallur në Kuran që para më shumë se 1400 vite.
 
E dyta, e cila ka domethënie po ashtu të rëndësishme, është dhe rrëfimi i melekut Xhibril (alejhi selam), mbi momentet e fundit në Detin e hapur. Transmeton ibn Abasi (radiallahu anhu) se Xhibrili (alejhi selam) pos tjerash në këtë rast ka thënë : “Kisha frigë se mos ia pranon lutjen All llahu!“
 
Edhe përkundër mosbesimit, shpalljes së vehtës së tij për zot, vrasjen e njerëzve të pafajshëm, vrasjen e fëmijëve dhe zullumeve tjera të bëra mbi popullin e Izraelit, në momentin kur Firauni tha „Besoj se s’ka zot tjetër përveç Atij që i besojnë bijtë e Izraelit …”, Xhibrili (alejhi selam) ka shpejtuar ta mbytë në ujë, pasi i është dhënë urrdhëri, nga friga se mos All llahu e mëshironte dhe e falte.
 
Çfarë na thotë kjo ndodhi! Friga e Xhibrilit alejhi selam, se mos vallë All llahu do pranoj faljen e Firaunit mizor, tregon që All llahu është shumë i mëshirshëm, fal dhe mëshiron shumë. Dhe kur jemi këtu, kush tjetër pos Xhibrilit (alejhi selam) e njeh Krijuesin tonë më mirë!
 
Prandaj, duhet të ndalojmë të bëjmë gjykatësin suprem! Ne nuk jemi askush të mbylim derën e pendimit, dikuj që është i zhitur në mëkate. Nëse ty fal Namaz dhe shoku yt jo, mos nxitoni të mendosh se ai ka përfunduar dhe se mëshira e All llahut nuk e kaplon atë, nëse dikush pin alkohol duke e ditë se është haram, mos e klasifiko për në zjar, sepse All llahu fal shumë dhe nuk është në dorën tënde gjykimi i njerëzve. Kur jemi këtu, duhet ditur që është obligim të këshillohemi mes vehte, por nuk na takon të gjykojm njerëzit, pasi mëshira e All llahut kaplon gjithçka, madje edhe atë që neve mund të na duket e pamundur.
 
irfan_agushi

438 thoughts on “Thotë Xhibrili (alejhi selam)”Kisha frigë se mos ia pranon lutjen All llahu!”

Comments are closed.