Besimtari i vërtetë, për çdo nevojë troket vetëm në një Derë!

Kur të gjith njerrëzit janë në gjumë dhe ti ke nevoj për diken, atëherë drejtohu Atij i cili nuk flen gjum. “Allahu është një, nuk ka Zot tjetër pos Tij… Atë nuk e kap kotja e as gjumi”. (Bekare 255)

Kur të gjithë janë larg, për tju kërkuar ndihmë, çoi duart drejt qiellit dhe kërkoi Atij që është afër teje në çdo çast e moment. “E kur robët e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet …» 186 El-bekare

Kur të gjith të kthejnë shpinën dhe të barktisin, ti mos u dorëzo, ktheu kah Ai i cili nuk e braktisë besimtarin dhe ndëgjon lutjet e tij. “Zoti yt nuk të ka lënë, as nuk të ka përbuzur.” (Sure-Ed Duha-3)

Kur të sprovohesh me varfëri, mos iu përul njerëzve për lëmoshë. Kërko nga Ai, i cili i ofron rëskun çdo krijesë të Tij, duke filluar nga Balena e madhe që ka nevoj për tonelata ushqim brenda ditës, deri tek Bleta e vogël të cilës i është siguruar Nektari i luleve më të bukura. “Nuk ka asnjë gjallesë në tokë që Allahu të mos ia ketë garantuar furnizimin e saj” (Hud 6).

/i.a./

624 thoughts on “Besimtari i vërtetë, për çdo nevojë troket vetëm në një Derë!

Comments are closed.