Çdo vepër shpërblehet 10 fish, përveç agjërimit!

Thotë All-llahu Dhul Xhelal në një hadith Kudsij:

“Çdo vepër e birit të Ademit është për të, e mira shpërblehet me dhjetë fish, përveç agjërimit, sepse ai është për Mua dhe Unë shpërblejë për të” (Hadith Kudsij)