“… ruhuni nga gjërat e shpikura, sepse çdo e shpikur është bidat dhe çdo bidat është devijim”

Ebu Nexhih Irbad ibën Sarije, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, thotë: “Pejgamberi, lavdia dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, na këshilloi me disa fjalë nga të cilat na u rrëqethën zemrat dhe na rrodhën sytë lot”.

Ai tha: ju porosis me devotshmëri ndaj Allahut. Të dëgjoni dhe respektoni edhe nëse robi bëhet udhëheqësi juaj, sepse ai që do të jetojë prej jush do të sheh mosmarrëveshje të shumta; andaj ju porosis (të mbaheni) për sunetin tim dhe sunetin e halifëve të drejtë e të udhëzuar, kapuni për të me dhëmballë dhe ruhuni nga gjërat e shpikura sepse çdo e shpikur është bidat dhe çdo bidat është devijim.”

Thamë: “O i Dërguar i Allahut, sikur është një fjalim i lamtumirës andaj na porosit.”

 

 

______________________
(Ebu Davudi dhe Tirmidhiu i cili thotë: hadithi është hasen sahih)

355 thoughts on ““… ruhuni nga gjërat e shpikura, sepse çdo e shpikur është bidat dhe çdo bidat është devijim”

Comments are closed.