Tabori i ‘engjujve’ dhe ai i ‘djajve’

Islami insiston në emërtimin e gjërave me emrat e tyre të vërtetë, qartësimin e koncepteve dhe termeve, dallimin në mes të mirës dhe të keqes, si dhe stimulimin e së mirës dhe luftimin e të keqes

Shkruan: Sali Shasivari

‘Covid19’ Problemi i nocioneve dhe termeve, dhe sfida e instrumentalizimit (14)

Një nga shkaqet e mjegullisë, paqartësisë dhe pasigurisë të cilën e përjeton njerëzimi në ditët e sotme, është manipulimi, presioni dhe dhuna psikologjike sistematike e cila ushtrohet ndaj pjesës dërrmuese të banorëve të globit për vite dhe dekada me rradhë, sidomos përmes lojës me fjalë, nocione dhe terme, nga njëra anë, si dhe instrumentalizimit të së njejtave, nga ana tjetër; duke shkaktuar – në këtë mënyrë – frustracion, konfuzitet, stres, frikë, panikë dhe ankth të vazhdueshëm, me përmasa të padurueshme…!

Këtu, nuk kemi për qëllim vetëm disa nga fjalët, nocionet dhe termet të cilat shfrytëzohen në suaza të ‘luftërave të gjeneratës së katërt’ (të njohura si 4GW), në mesin e të cilave bëjnë pjesë termet që kanë për qëllim luftën psikologjike, propagandën, manipulimin mediatik, presionin politik, ekonomik dhe social, etj.; por, në këtë kontekst, kemi për qëllim edhe disa nga fjalët, nocionet dhe termet të cilat shfrytëzohen në sferat e përditshme jetësore, qoftë në sferën politike, diplomatike, ekonomike, mediatike, sociale, kulturore, akademike, etj.

Kështu, praktika e deritanishme ka dëshmuar se, termet e llojit: “paqe”, “liri”, “siguri”, “stabilitet”, “demokratizim”, “barazi”, “vëllazëri”, “të drejta të njeriut”, “emancipim”, “solidaritet”, “intervenim humanitar”, “zhvillim”, “progres ekonomik”, “globalizim”, “liberalizim”, “mirëqenie sociale”, “siguri shëndetësore”, “mbrojtje ekologjike”, “qëndrueshmëri”, etj., janë fjalë të mira dhe mirakëndëse, mirëpo, me të cilat – në të shumtën e rasteve – është për qëllim diç e keqe dhe djallëzore!

Përballë këtyre termeve mirakëndëse, kemi një sër nocionesh dhe termesh të cilat janë antipodë dhe antonime të termeve të mësipërme, siç janë termet e llojit: “luftë kundër terrorizmit”, “ekstremizëm”, “radikalizëm”, “terrorizëm”, “bosht i së keqes”, “obskurantizëm”, “dhunë”, “diskriminim”, etj., të cilat, në shumicën e rasteve, përpos që nuk përkojnë me realitetin dhe të vërtetën, të njejtat, përdoren me prapavija të caktuara të manipulimit, propagandës, stereotipizimit, demonizimit dhe nxitjes së urrejtjes ndaj një grupi të caktuar religjioz, etnik, racor, social, etj.

Një qasje e këtillë, përpos që mbjell frustracion, konfuzitet, stres, frikë, panikë dhe ankth të vazhdueshëm, kjo qasje mëton që ta ndajë botën dhe njerëzimin në dy tabore / boshte: në boshtin e së mirës, dhe atë të së keqes, gjegjësisht, në taborin e ‘engjujve’, dhe atë të ‘djajve’; duke krijuar – në këtë mënyrë – stereotipe nga më djallëzoret!

Kjo qasje, përreth sferës politike, promovohet edhe në shumë sfera tjera, e me theks të veçantë në media, ku zakonisht hasen qasje dikotomike të dy anëve të medaljes, edhe atë: “të mirët”, “të kulturuarit”, “të emancipuarit”, “të civilizuarit”, “të pasurit”, “superiorët”, etj., nga njëra anë; si dhe “të këqinjtë”, “të prapambeturit”, “barbarët”, “inferiorët”, etj., nga ana tjetër!

Madje, ajo që është më e rrezikshme në këtë qasje dhe narrativë, është fakti se, këto dy tabore nuk identifikohen dhe klasifikohen në këtë mënyrë në bazë të ndonjë kriteri objektiv, apose ndonjë vlere universale, por, ky identifikim dhe klasifikim bëhet duke u bazuar në pamjen e jashtme dhe formale të gjërave, siç janë: aspekti material, larg atij shpirtëror; hedonizmi dhe kënaqësia e përkohshme, larg pyetjeve esenciale jetësore; pasuria që posedohet, larg pyetjes mbi burimet e saj; fuqia që ushtrohet, larg legjitimitetit të saj; etj.

Së këndejmi, në këtë qasje, gjejmë gjeneralizime të llojit: ‘vlerat tona’ dhe ‘barbaria e tyre’, ‘ana jonë e bukur’ dhe ‘shëmtia e tyre’, ‘superioriteti ynë’ dhe ‘inferioriteti i tyre’, etj.; pa mos specifikuar dhe argumentuar se çka në të vërtetë përfshijnë “vlerat”, “bukuria” dhe “superioriteti” i tyre, si dhe, çka nënkupton “barbaria”, “shëmtia” dhe “inferioriteti” i tjerëve’?!

Për më tepër, kriteri i vetëm të cilin e propozojnë ‘dexhallët’ e këtij ‘son zamani’ në lidhje me atë se në cilën anë duhet të pozicionohen njerëzit, është i thjeshtë dhe rigjid, pa të drejtë pyetjeje dhe kërkim shpjegimi. Kështu, rregulla dhe kriteri i vetëm i tyre tingëllon si vijon: “Nëse nuk je me ne, atëherë je kundër nesh’!

Në saje të kësaj njëmendësie, të gjitha nocionet dhe termet u shndërruan në sllogane dhe parulla të cilat duhet të mësohen dhe proklamohen, ndonëse, si të tilla, ato, janë boshe, të pakuptimta, dhe në kundërshtim me realitetin!

Kështu, sot: bisedohet për paqe dhe siguri, mirëpo, në realitet, ajo që promovohet dhe stimulohet është lufta dhe konfliktet; flitet për ‘luftë kundër terrorizmit’, ndërsa, ajo që ndodh realisht është terror sistematik shtetëror dhe institucional ndaj popujve të tërë; bisedohet për institucionin ‘shtet sovran’ i cili i mbron qytetarët e vet, ndërsa, i njejti ‘shtet’ është shndërruar në ‘idhull’ autoritar, i cili i gjunjëzon dhe nënshtron shtetasit e vet; përmendet nocioni ‘shtet i së drejtës’, ndërsa, padrejtësitë dhe manipulimet janë në thelb të sistemit dhe institucioneve të tij; flitet për ‘politikë dhe institucione të sistemit’, ndërsa, ata që udhëheqin dhe kontrollojnë çështjet në përgjithësi janë nëntoka, shteti i thellë dhe grupet e interesit; promovohet termi ‘diplomaci’, ndërsa, i njejti term, në vetvete ngërthen ‘artin e mashtrimit’; debatohet për ‘mikro dhe makro ekonomi’, ndërsa, ata që e kontrollojnë kapitalin e shteteve, institucioneve monetare si dhe kapitalin botëror, janë një grup i vogël bankierësh, si dhe njerëz të korruptuar dhe të pashpirtë; flitet për ‘institucione dhe produkte medicinale’, ndërsa, ata që “kujdesen” për shëndetin e njerëzve janë kompanitë e mëdha farmakologjike dhe ato të sigurimit shëndetësor, për të cilat, profiti është mbi shëndetin dhe jetën e njerëzve; flitet për ‘të drejtat e konsumatorëve’, ndërsa, ata të cilët na tregojnë dhe diktojnë se çka duhet të hamë dhe të pimë janë mafia e industrisë ushqimore dhe produkteve tjera; proklamohet termi ‘liri individuale’ ndërsa, njerëzimi, si asnjëherë më parë, e ka humbur lirinë e tij personale dhe kolektive, si rezultat i mbikqyrjes dhe kontrollit të vazhdueshëm të llojit ‘Big Brother’, si dhe cenimit të privatësisë; flasim për ‘rrjete sociale’, në një kohë të zbehjes ekstreme të lidhjeve shoqërore dhe individuale; …!

Është kjo luftë e hapur ideshë, nocionesh dhe termesh; luftë kjo, e cila ka për qëllim ndryshimin e strukturës politike, ekonomike, kulturore, sociale, etj., duke promovuar një botë, në të cilën dominojnë kontradiktat, kaosi dhe anarkia, dhe, në të cilën, në saje të ‘ligjit të xhunglës’, shteti, pushteti dhe kontrolli duhet t’u takojnë “të fortëve”; ndërsa, pjesa tjetër e njerëzimit duhet të shndërrohen në robër dhe shërbetorë të dëgjueshëm, si dhe në konsumatorë lojal!

Konform kësaj agjende apokaliptike, u bë luftimi, korruptimi dhe shkatërrimi i shumicës së institucioneve relevante në nivel lokal, regjional dhe global!

Ndër sistemet e pakta që arritën t’i bëjnë ballë kësaj lufte të pakompromis, si përgjatë historisë, poashtu edhe në ditët e sotme, është Islami si fe dhe sistem jete; me gjitha vlerat, parimet, normat, ligjet, ligjshmëritë, rregullat dhe principet që i ngërthen në vehte kjo fe dhe ky sistem.

Andaj, edhe lufta dhe sulmet ndaj Islamit kanë qenë të vazhdueshme dhe të ashpra, edhe atë, nga njëra anë, për shkak se ai (Islami) është kundërshtar i çdo lloj manipulimi dhe keqpërdorimi; ndërsa, nga ana tjetër, për shkak se ai (Islami) insiston në: emërtimin e gjërave me emrat e tyre të vërtetë, qartësimin e koncepteve dhe termeve, dallimin në mes të mirës dhe të keqes, si dhe, stimulimin e së mirës dhe luftimin e të keqes.

Për më tepër, në këtë qasje, Islami niset nga premisat e vlerave, parimeve dhe principeve universale, të cilat janë të arritshme dhe të kapshme për çdokënd që orvatet dhe punon; larg stereotipeve dhe qasjeve të njëanshme dhe diskriminuese.

Thotë Allahu i Madhnueshëm: “O ju njerëz, vërtet Ne ju krijuam juve prej një mashkulli dhe një femre, ju bëmë popuj e fise që të njiheni ndërmjet vete, e s’ka dyshim se te All-llahu më i ndershmi ndër ju është ai që më tepër është ruajtur (nga të këqijat); e All-llahu është shumë i dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë”. (Kur’an: Sureja El-Huxhurat, Ajeti 13)

Andaj, Islami, ka qenë, është, dhe do të mbetet zgjidhja dhe shpëtimi i vetëm për botën dhe njerëzimin; dhe se, sa më herët që bota dhe njerëzimi ta kuptojë dhe përqafojë këtë realitet, aq më lehtë do ta arrijë qetësinë në këtë jetë, dhe shpërblimin në Botën Tjetër